Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
PRZEDMIOT TRANSAKCJI
WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY
ZAMÓWIENIA
DOWODY ZAKUPU
ZWROTY
REKLAMACJE  I GWARANCJA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTRACJA
NEWSLETTER
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym www.bananaz.pl, zwaną dalej NABYWCĄ lub KLIENTEM, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
 2. Zamówienia składane w sklepie internetowym www.bananaz.pl, realizuje Monika Cysarz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INSPIRACJE Monika Cysarz, z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 10D/18; NIP 521-201-00-69; REGON 142236860; zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej dla miasta stołecznego Warszawy, zwana dalej Sprzedającym.
 3. Kliencie moga kontaktować się ze Sprzedającym wysyłając korespondencję na adres wskazany w pkt 2 powyżej lub pod adresem poczty elektronicznej info@bananaz.pl.
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Za Konsumenta uważa się osobe fizyczną dokonującą z przedsiebiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej dzaiłalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż towarów znajdujących się na stronie internetowej http://www.bananaz.pl
 2. Wszystkie oferowane towary pochodzą od renomowanych producentów, są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 3. Prezentowane na stronach sklepu nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli.

WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przedstawione ceny produktów nie zawierają ceny dostarczenia produktu do Klienta.
 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:

  Bezpośredni przelew na konto bankowe:

  Beneficjent          : INSPIRACJE
  Nazwa banku       : mBank
  SWIFT / BIC        : BREXPLPWMBK
  Nr rachunku dla płatności w PLN  : PL 37 1140 2004 0000 3102 6761 8380
  Nr rachunku dla płatności w Euro : PL 43 1140 2004 0000 3912 0121 7660

  lub

  Bezpieczną płatność on-line lub przelewem za pośrednictwem serwisu PayU.
 3. Wybierając opcję płatności przelewem, Klient ma 3 dni roboczye na realizację płatności. Po upływie tego terminu transakcja zostanie anulowana, a przedmiot wystawiony ponownie na sprzedaż.
 4. Towary wysyłamy za pośrednictwem współpracującej z nami  firmy kurierskiej UPS. Zamówiony towar dostarczamy na terenie Polski.
 5. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta.
 6. Nabywca jest zobowiązany zbadać przesyłkę przed odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt kurierowi. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie, iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki.
 7. Klient powinien zwrócić uwagę na stosowanie odpowiednich narzędzi przy rozpakowywaniu produktu. W szczególności do rozpakowywania produktów nie należy używać ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić produkt.

ZAMÓWIENIA

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.bananaz.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.bananaz.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, która będzie zawierana i realizowana na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient składając zamówienie zgodnie z pkt 5 poniżej, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 3. W trakcie wypełniania formularza zamówienia produktu na stronie www.bananaz.pl, Klient otrzyma informację o wiążącej cenie brutto za zamówiony produkt oraz kosztach dostawy produktu.
 4. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie internetowej www.bananaz.pl moga nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Różnice te mogą dotyczyć kolorystyki produktów co wynika z różnic pomiędzy obrazem fotografii wykonanej w sztucznym świetle a światłem dziennym, a także paramentrów monitorów komputerowych.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje:
  a. wyboru zamawianych towarów;
  b. rejestracji w sklepie lub - w przypadku rezygnacji z rejestracji - podaje dane adresowe i kontaktowe oraz adres dostawy;
  c. wyboru sposobu dostawy;
  d. wyboru metody płatności.
 6. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, realizowane natomiast w dni robocze.
 7. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy rejestrowane będą pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 8. Złożone przez Klienta zamówienia będą realizowane (tj. wysyłane) w terminie 1-5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i pojawienia się wpłaty na naszym koncie. Dokładamy wszelkich starań, aby wysyłka realizowana była możliwie jak najszybciej.
 9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta, dostępnego na stronie www.bananaz.pl, formularza zamówienia.
 10. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia, w szczególności niezawierające danych niezbędnych do wysyłki nie będą przyjmowane do realizacji.
 11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep  zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 12. Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia.

DOWODY ZAKUPU

 1. Do każdej przesyłki wystawiamy dowód zakupu, którym jest paragon. Paragon dołączany jest w formie pliku PDF do emaila potwierdzającego wysyłkę towaru do klienta, oryginał paragonu jest dołączany do towaru dostarczanego Klientowi.
 2. W celu uzyskania faktury VAT prosimy o kontakt emailowy: info@bananaz.pl.

ZWROTY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość z wykorzystaniem strony internetowej www.bananaz.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Przez rzecz rozumie się produkt zakupiony przez Konsumenta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego, w terminie wskazanym w pkt 2 powyżej, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny wskazany w Rozdziale I pkt 2 powyżej  lub pocztą elektroniczną na adres info@bananaz.pl.).
 4. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu (Pobierz formularz odstąpienia od umowy)
 5. Aby zachować termin do odstąpienia umowy wystarczy, że Konsument wyśle Sprzedającemu informację o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 2 powyżej.
 6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedający zwróci Konsumentowi niezwłocznie wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument w sposób wyraźny wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionych przez Konsumenta produktów lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania tych produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do odesłania lub przekazania Sprzedającemu zakupionych produktów niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni, od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu lub odesłania do Sprzedającego zakupionych przez Konsumenta produktów. W odniesieniu do produktów, które ze względu na swój charakter nie mogą być odesłane pocztą w trybie zwykłym, Konsument jest uprawniony do skorzystania z usług firmy transportowej zapewniającej bezusterkowe dostarczenie produktu do Sprzedającego. Konsument poniesie koszty zgodne z cennikiem wybranej firmy, które nie powinny przekroczyć kwoty 100 złotych.
 10. Produkt powinien zostać odesłany na następujący adres:

  Sklep Bananaz
  Al. Rzeczypospolitej 18 l. 223
  02-972   Warszawa

 11. Produkt musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym, z oryginalnymi metkami, w oryginalnym opakowaniu, zapakowany w sposób zapewniający zabezpieczenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu oraz z dołączonym do niego oryginałem dowodu zakupu. Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów użycia ani być w jakikolwiek sposób zniszczony. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń może być podstawą nieuwzględnienia zwrotu.
 12. Sprzedający informuje, że Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości zakupionych produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Zmniejszenie wartości dotyczy korzystania z produktów w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności zakupionych produktów.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1)            świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2)            w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3)            w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4)            w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5)            w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6)            w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7)            w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8)            w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9)            w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10)          o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11)          zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12)          o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13)          o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. W terminie wskazanym w pkt 1 powyżej, każdy Klient może również skorzystać z prawa wymiany towaru (Pobierz formularz wymiany produktu). Prawo do wymiany towaru nie wpływa na uprawnienie Konsumentów do zwrotu towaru zgodnie z powyższymi postanowieniami.
 15. W przypadku zwrotu towaru Sprzedający poinformuje Klienta o zwrocie różnicy w cenie produktów lub obowiązku dopłaty.
 16. Produkt podlegający wymianie musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym, z oryginalnymi metkami, w oryginalnym opakowaniu, zapakowany w sposób zapewniający zabezpieczenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu oraz z dołaczonym do niego oryginałem dowodu zakupu. Produkt nie może nosić żadnych śladów użycia ani być w jakikolwiek sposób zniszczony. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń może być podstawą nieuwzględnienia zwrotu.
 17. Towary podlegające wymianie powinny zostać odesłane na następujący adres:

  Bananaz
  Al. Rzeczypospolitej 18 l. 223
  02-972 Warszawa

REKLAMACJE  I GWARANCJA

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za jakość rzeczy na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy uregulowanej w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Reklamacje rozpatrywane są:
  2.1. zgodnie z ustawą z 27 czerwca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) -  w stosunku do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r.;
  2.2. zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - w stosunku do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.
 3. Sprzedający informuje, że Konsument ma możliwość pozasądowego rozpatrywania reklamacji poprzez:
  1)      Złożenie reklamacji do Sprzedającego;
  2)      Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej od właściwego Rzecznika Konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów,
  3)      Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej ze strony organów administracji państwowej, a w szczególności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej.
 4. Sklep Bananaz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, itp).
 5. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na adres email info@bananaz.pl. W tytule emaila prosimy podać REKLAMACJA oraz numer zamówienia wraz z dołączonym wypełnionym formularzem REKLAMACJA (Pobierz formularz reklamacji produktu).
 6. Sklep bananaz.pl przeprowadzi Państwa przez dalsze etapy procesu reklamacyjnego.
 7. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 8. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Monika Cysarz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "INSPIRACJE Monika Cysarz" z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 10D/18; NIP 521-201-00-69; REGON 142236860. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).
 2. Dane osobowe nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością sklepu Bananaz i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów, prowadzenia badań statystycznych,  marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych administratora danych,  kontroli jakości usług administratora danych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Informacje o adresie dostawy, kontaktowym numerze telefonu oraz adresie e-mail Klienta udostępniane są firmie Traffica, poczcie oraz firmie kurierskiej realizującej dostawę przesyłki, a także PayU celem obsługi płatności.
 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach związanych z obsługą złożonego zamówienia i realizacją umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w podanym powyżej zakresie uniemożliwia obsługę złożonego zamówienia i realizację umowy sprzedaży.
 4. Transmisja danych związanych z realizacją płatności poprzez PayU S.A. odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL EV, który zapewnia najwyższy standard uwierzytelniania tożsamości.
 5. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany, poprawiania i kontroli oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

REJESTRACJA

 1. Chcąc zostać stałym Klientem naszego sklepu internetowego należy się zarejestrować.
 2. Rejestracja umożliwi dokonywanie zakupów bez każdorazowego wpisywania swoich danych kontaktowych oraz informacji niezbędnych do wysyłki.
 3. Dokonanie rejestracji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

NEWSLETTER

 1. Dane użytkownika rejestrującego się w naszym sklepie jako Klient trafiają do naszej bazy Klientów.
 2. Do klientów znajdujących się w naszej bazie (po uzyskaniu ich zgody) wysyłamy informacje o nowościach i promocjach.
 3. Informacje wysyłane są wyłącznie do Klientów, których dane znajdują się w naszej bazie.
 4. Nie chcąc otrzymywać tego typu informacji należy nas o tym poinformować.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakup produktów na odległość przy użyciu strony internetowej www.bananaz.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest możliwy po spełnieniu przez system teleinformatyczny, którym Klient się posługuje następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem Sprzedającego:

  a) dostęp do sieci Internet przez komputer i korzystanie z przeglądarek typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

  b) rozdzielczość ekranu: minimalna to 1024x768 pikseli;

  c) posiadanie przez klienta konta e-mail.

 2. Sprzedający stosuje środki techniczne umożliwiające wykrywanie i korygowanie danych wprowadzonych przez Klienta w trakcie wypełniania formularza zamówienia na stronie internetowej www.bananaz.pl. Do momentu złożenia zamówienia na stronie internetowej www.bananaz.pl Klient może korygować wprowadzone dane.

 3. Sprzedający udostępnia Klientowi treść zawartej umowy przesyłając do Klienta wiadomość e-mail zawierającą szczegóły. Klient ma możliwość pobrania treści niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.bananaz.pl w formie PDF.

 4. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów są własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody podmiotów uprawnionych.

 5. Wszystkie zdjęcia produktów są własnością firmy INSPIRACJE Monika Cysarz, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

 6. Sprzedający ma prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 7. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. • Amiki Children
 • Angel & Rocket
 • aQademia
 • Bananaz
 • Birds of Nature
 • Bob & Blossom
 • Bobo Choses
 • Braveling
 • Cherry Papaya Kids
 • Chinche
 • Dellebollar
 • Djaknemala
 • Emile et Ida
 • Finger In The Nose
 • Fiona Walker England
 • Hokey Pokey
 • How to Kiss a Frog
 • Hundred Pieces
 • Jean Bourget
 • Kids On The Moon
 • Liilu
 • Little Paul & Joe
 • Louise Misha
 • Mi Pequeno Lucas
 • Mini Rodini
 • Mister Peebles
 • Monamici
 • Moon et Miel
 • Moumout Paris
 • Munsterkids
 • Nobonu
 • Olli Ella
 • Pani Pieska
 • Pleased to Meet
 • Pop Cutie
 • Rosie Flo
 • Rylee & Cru
 • Sew Heart Felt
 • Shampoodle
 • Soft Gallery
 • Stella Cove
 • SunChild
 • Talc
 • Tiny Cottons
 • Tobias & The Bear
 • Troizenfants
 • Troizenfants So-Teen
 • Unlabel Kids
 • Vierra Rose
 • Yellowpelota

Newsletter

Dowiedz się o nowościach i promocjach

Dołącz do nas:

Copyright © 2010-2018 BANANAZ | Created by WEBPROJEKT

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasza strona może działać lepiej.   Dowiedz się więcej
OK, rozumiem
WPISFB